MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Woudse Polder

De Woudse Polder maakt deel uit van een bijzondere zone in de oorspronkelijke morfologie van het landschap. Een subtiel patroon van zandige kreekruggen in de klei-op-veen bodemopbouw heeft een kenmerkende blokverkaveling tot gevolg gehad, die het gebied op een bijzondere wijze structureert. Het kerkdorp ’t Woudt en een aantal oude boerderijen zijn op subtiele wijze in dit patroon opgenomen. De bodemgesteldheid heeft in de Woudse Polder de bewoningsgeschiedenis meer dan tweeduizend jaar bepaald. Hierdoor is er sprake van een bijzondere symbiose, die deze polder in veel opzichten uniek maakt. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Woudse Polder
Woudse Polder met de Woudse Droogmakerij in groen © Midden-Delfland is Mensenwerk.

De Zweth aan de noordzijde van de polder heeft vanaf de Middeleeuwen een belangrijke functie in de afwatering van Delfland. Daarnaast is dit kanaal altijd een voorname vervoerslijn geweest tussen stad (Delft) en platteland (Westland).

Woudse Polder
Naast belangrijk afvoerkanaal voor overtollig water wordt de Zweth volop gebruikt voor de recreatievaart.

De calamiteitenberging in de Woudse Polder (sinds najaar 2008) is via een inlaatinstallatie direct verbonden met de Zweth. Bij de aanleg van de zuidelijke dijk van deze berging is rekening gehouden met de archeologische waarden en het vrije zicht op de omgeving.

Woudse Polder waterberging
Inlaatpunt van de waterberging van de Woudse Polder.

Woudse Polder waterberging
Inmiddels is de tijdelijke waterberging al enkele malen nodig geweest.

Over het weidevogelbeheer zijn in de Woudse Polder afspraken gemaakt met de gebruikers.

Woudse Polder
Ook met de weidevogels wordt rekening gehouden in deze polder.

Van noord naar zuid wordt het poldergebied doorsneden door de Monsterwatering en de Harnaschwatering, twee boezemwatergangen die het gebied verankeren in de hoofdstructuur van Midden-Delfland.

Woudse Polder
De Monsterwatering, ook wel Groeneveldse watering genoemd, is een belangrijke vaarroute tussen Westland en Midden-Delfland.

Woudse Polder
De Harnaschwatering is afgedamd bij de aanleg van snelweg A4. De Zweth op de achtergrond.

Woudse Polder
De Harnaswatering in 2012, toen de Harnaskade nog een sfeervolle tuindersweg was.

De Woudseweg verbindt de A4 met het zuidelijke deel van het Westland.

Woudse polder
De snelweg A4 doorsnijdt de Woudse Polder.

De Woudse Polder heeft door de Woudse Droogmakerij, het tuinbouwgebied langs de Woudseweg en de Molenlaan en straks de bedrijvenzone ten oosten van de A4 veel weidegrond verloren. De Woudse Droogmakerij manifesteert zich nog steeds duidelijk door de lage ligging en de aanwezige tuinbouw.

Woudse Polder
Langs de Molenlaan bevindt zich een klein tuinbouwgebiedje.

Woudse Droogmakerij
Vrijwel de gehele Woudse Droogmakerij is in gebruik voor de glastuinbouw.

Woudse Droogmakerij
De Woudse Droogmakerij ligt meters beneden de kade langs de Zweth.

De openheid van het centrale deel van deze polder wordt het sterkst beleefd halverwege de Lotsweg, de Zweth en vanaf de Woudseweg richting het kerkdorp ’t Woudt.

Woudse Polder
Overzicht over de polder vanaf de Lotsweg bij het viaduct Kerkepad over de snelweg A4.

Het kerkdorp ’t Woudt is sinds het midden van de dertiende eeuw een bebouwde enclave in het open weidelandschap.

Kerkdorp 't Woudt
Kerkdorp 't Woudt gezien vanaf de Woudseweg.

Kerkdorp 't Woudt
De Hervormde Kerk van 't Woudt.

Het deel van de Woudse Polder ten oosten van de A4 zal straks gevuld zijn met bedrijven. Deze zone wordt door enkele bruggen over de Harnaschwatering verbonden met het bedrijventerrein in de Harnaschpolder.

Woudse Polder
De Woudse Polder tussen de snelweg A4 en de Harnaswatering wordt omgevormd tot bedrijventerrein.

Door de polder, achter 't Woudt langs en langs de Woudse Droogmakerij, loopt een oude veenkreek De Meer, die tegenwoordig dienst doet om overtollig water af te voeren naar het gemaal van de Woudse Polder, gelegen aan de Harnaschwatering.

Woudse Polder
Het water De Meer leidt overtollig water naar het gemaal aan de Harnaschwatering.

Je kunt nog steeds om de Woudse Polder lopen.

Woudse Polder
Een wandelpad loopt langs de waterberging en naar de Molenlaan.

24 maart 2019