MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Klaas Engelbrechtspolder

Het meest kenmerkende van de Klaas Engelbrechtspolder is de openheid naar alle zijden. Alleen aan de zuidwestzijde, in de knik van de Zijde en de Monsterwatering, bevindt zich een blok glastuinbouw. Aan de zuidoostzijde vormt de bebouwing van het dorp Schipluiden de begrenzing. Contrasterend aan de oostzijde is het zicht op de stadsbebouwing van Delft en de 380 kV hoogspanningsverbinding. Vanuit vrijwel de gehele polder is er goed zicht op het kerkdorp ’t Woudt aan de noordzijde in de aangrenzende Woudse Polder. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Klaas Engelbrechtspolder en Hooipolder
Kerkpolder © Midden-Delfland is Mensenwerk

Klaas Engelbrechtspolder
Wieland met tureluur en op de achtergrond het kerkdorp 't Woudt en hoogbouw van Den Haag.

380kV en de kerkrotens van Delft.
Uitzicht over de polder, de 380 kV hoogspanningverbinding en de kerktorens van Delft.

De meeste boerderijen staan aan de oostzijde van de polder op een verlande rivierarm (van de Gantel); het zijn plaatsen die al vanaf de Middeleeuwen zijn bewoond. De meeste boerderijen worden ontsloten via oprijlanen. Aan de oostzijde, langs de rijweg tussen Den Hoorn en Schipluiden, ligt de buurtschap Hodenpijl met onder meer een voormalige r.k. kerk en pastorie. In tegenstelling tot veel andere polders in Midden-Delfland bevindt zich in de Klaas Engelbrechtspolder weinig andere (storende) bebouwing.

Klaas Engelbrechtspolder boerderijen
Boerderijen op een kreekrug met oprijlaan naar de Klaas Engelbrechtsweg.

De jongere bebouwing langs de Rijksstraatweg detoneert niet met de boerderijen. Veelal betreft het ruime, particuliere woningen, die kenmerkend zijn voor de periode waarin ze zijn gebouwd (vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw).

Rijksstraatweg
Woningen langs de Rijksstraatweg uit de eerste helft van de twintigste eeuw.

Aan de zuid, west- en noordzijde van de polder liggen goede fietspaden. Door de polder lopen enkele oude voetpaden die buiten het broedseizoen toegankelijk zijn, waaronder de Voddijk.

Klaas Engelbrechtspolder en fietspad langs de Groeneveldsewatering naar 't Woudt
Klaas Engelbrechtspolder (rechts) en fietspad langs de Groeneveldsewatering naar 't Woudt.

De Voddijk
De Voddijk, dwars door de polder, richting Schipluiden.

Het slotenpatroon in de Klaas Engelbrechtspolder is ca. acht eeuwen oud. De polder telt (inclusief Rehoboth) vijftien boerderijen, waarvan er acht nog een agrarische bestemming hebben. Karakteristiek is het relatief groot aantal goed onderhouden boerenerven. Boeren in het gebied werken actief mee aan het weidevogelbeheer (o.a. bescherming van grutto’s, tureluurs en kieviten), waardoor deze polder naast de cultuurhistorische waarde ook een grote natuurwaarde heeft.

Klaas Engelbrechtspolder sloten
Slotenpatroon vanuit boerderij Woudhoeve aan de Woudseweg. Kromme sloten duiden op (vroegere) bewoning.

De naastliggende Hooipolder valt door de recente bedrijfsbebouwing voor een klein deel tot de bebouwde kom van Den Hoorn. Alleen het zuidelijk deel doet mee met het open landschap.

Hooipolder
De kleine Hooipolder ligt tussen de Harnaschwatering en de Lookwatering.

De aanleg van de A4 in de jaren negentig van de vorige eeuw heeft in de Klaas Engelbrechtspolder tot forse wijzigingen van de ontsluiting en de waterhuishouding geleid. Het weggedeelte tussen het knooppunt Harnasch en het Kruithuisplein werd op 4 juli 1998 opengesteld.

Snelweg A4 doorsnijdt de Klaas Engelbrechtspolder.
Snelweg A4 doorsnijdt de Klaas Engelbrechtspolder.

24 maart 2019