MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Groeneveldse Polder

De Groeneveldse Polder maakt deel uit van een bijzondere zone in de oorspronkelijke morfologie van het landschap. Een subtiel patroon van zandige kreekruggen in de klei-op-veen bodemopbouw heeft een kenmerkende blokverkaveling tot gevolg gehad, die het gebied op een bijzondere wijze structureert. De Zweth aan de noordzijde van de polder heeft vanaf de Middeleeuwen een belangrijke functie in de afwatering van Delfland. Daarnaast is dit kanaal altijd een voorname vervoerslijn geweest tussen stad (Delft) en platteland (Westland). Van noord naar zuid wordt het poldergebied doorsneden door de Monsterwatering, een boezemwatergang die het gebied verankert in de hoofdstructuur van Midden-Delfland. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Groeneveldse Polder
Groeneveldse. De met rood omlijnde delen zijn open gebieden; daarbuiten ligt glastuinbouw © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Het resterende open weidegebied van de Groeneveldse Polder is het best te overzien vanaf de Woudseweg en de Zweth.

Groeneveldse Polder
Vanaf de Zweth is het open gebied van de polder goed te overzien.

Groeneveldse Polder
De weg Woudtzicht vormt hier de scheiding van glas en gras.

Groeneveldse Polder
Vanaf het fietspad, dat evenwijdig aan de Woudseweg loopt, vormen nu nog populieren een scherm voor het open poldergebied.

De boerderij op de voormalige kasteelwerf van Groeneveld ligt in deze polder nog steeds als een enclave in het open weidelandschap.

Groeneveldse Polder
Zicht op de afgesloten kulk die liedt naar de kasteelwerf van het vroegere Groeneveld.

Uitgezonderd vanaf de noordzijde (de Zwethzone) zijn er vanaf de andere zijden aan de horizon overal stadsbebouwing en kassen waar te nemen.

Noordlierweg
Glastuinbouw aan beide zijden van de Noordlierweg, een oude dijk uit de ontginningsperiode.

Groeneveldse Polder
Op de achtergrond de hoogbouw van Rijswijk.

De Groeneveldse Polder is ontsloten door middel van een voetgangersbrug over de Monsterwatering en een fietsbrug over de Zweth.

Groeneveldse Polder
Twee bruggen kort bij elkaar. Vooraan de fietsbrug die naar het Groeneveldsepad leidt richting de Groeneveldse molen en de Woudseweg. Daarachter de voetgangersbrug naar de Woudse Polder.

Groeneveldse Polder
Het Groeneveldsepad richting de Groeneveldse molen.

Een fietspad, het Groeneveldsepad, door de polder verbindt de Woudseweg met de Zwetkade Noord.

Groeneveldse Polder
De Groeneveldse molen en gemaal.

Groeneveldse Molen
Overzicht van de Groeneveldse Polder vanaf de fietsbrug nabij de Woudseweg.

Groeneveldse Molen

De Zeven Gaten is een natuurgebied dat door het Zuid-Hollands Landschap aangekocht kon worden met behulp van crowdfunding.

Zeven Gaten
De Zeven Gaten, zeven brede sloten loodrecht op de Zweth, gezien vanaf de weg Groeneveld.

Zeven Gaten
De Zeven Gaten gezien vanaf de Zweth.

Zeven Gaten
Het 'achtste gat' is nieuw: een vispaaiplaats aangelegd door het hoogheemraadschap van Delfland.

24 maart 2019